સાંસરોદમાં પોલીસ કાફલા ઉપર મુસ્લિમોનો ઘાતક હુમલો

સાંસરોદમાં પોલીસ કાફલા ઉપર મુસ્લિમોનો ઘાતક હુમલો